Medewerkers eerder en vaker betrekken bij medezeggenschap

De SER vindt dat de termijnen voor actief en passief kiesrecht in de Wet op de ondernemingsraden (WOR) voor leden van ondernemingsraden te lang zijn.

OR termijnen verkorten

Hij adviseert deze termijnen te verkorten en geeft in overweging om dezelfde termijnen te laten gelden voor actief en passief kiesrecht:

  • De termijn voor actief kiesrecht in artikel 6 lid 2 WOR zou bijvoorbeeld van zes maanden naar drie maanden kunnen gaan.
  • De termijn voor passief kiesrecht in artikel 6 lid 3 WOR zou van 12 maanden naar zes of eveneens drie maanden, kunnen gaan.

Bevordering Medezeggenschap

Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg in 2018 aan de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER hoe hij aankijkt tegen de in de WOR opgenomen termijnen voor actief en passief kiesrecht. Zijn overweging daarbij was dat de huidige wettelijke minimum termijnen in de praktijk mogelijk als norm zijn gaan gelden. Kiesdrempels zouden een belemmering kunnen vormen voor de betrokkenheid van flexkrachten bij en hun deelname aan een ondernemingsraad (or). De minister benadrukte eerder juist het belang van het betrekken van flexwerkers bij de or.

Achtergronden bij advies

De SER heeft als inzet dat meer werknemers eerder en vaker worden betrokken bij de medezeggenschap. Daarbij gaat het zowel om werknemers met een contract voor onbepaalde tijd als werknemers die op basis van andere contracten werkzaam zijn, zoals op tijdelijke basis.

Actief en passief

De termijnen voor actief en passief kiesrecht kunnen volgens de SER korter zijn dan de huidige wettelijke termijnen omdat binding met een organisatie al in een paar maanden ontstaat. Ook is het is aannemelijk dat iemand die lid is van de or snel extra kennis over de onderneming verwerft. De SER vindt het belangrijk om intrinsiek gemotiveerde mensen, ook die met kortere dienstverbanden, gelegenheid te bieden aan de or deel te nemen. Een goede afspiegeling in de or van alle werkenden is van groot belang. Daarin zijn jongeren en flexkrachten nu helaas (nog) vaak ondervertegenwoordigd.

Briefadvies

Dit advies is opgesteld naar aanleiding van een brief van minister Koolmees van 8 oktober 2018 aan de Commissie Bevordering Medezeggenschap van de SER. Daarin verzocht hij onder meer aan te geven hoe de SER aankijkt tegen de geldende termijnen voor actief en passief kiesrecht in de WOR.

Bevordering medezeggenschap

De Sociaal-Economische Raad (SER) adviseert de regering en het parlement over het sociaal-economisch beleid en faciliteert bij akkoorden en convenanten. Daarnaast heeft de SER onder meer de wettelijke taak om medezeggenschap te bevorderen.

Wilt u uw medezeggenschap in uw organisatie (verder) bevorderen? Bekijk dan ook eens deze pagina.

 

Bron: SER