Leveringsvoorwaarden

Algemene leveringsvoorwaarden 
(versie december 2018)

Artikel 1
Toepasselijkheid
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle tussen Odyssee B.V., statutair gevestigd in Maastricht, verder te noemen Odyssee, en een opdrachtgever te sluiten overeenkomsten betreffende trainingen en andere vormen van opleiding, dan wel coaching in de ruimste zin van het woord, hierna te noemen ‘training’.
2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op adviesopdrachten van Odyssee B.V. en sluiten aan bij de opdrachtvoorwaarden van de Raad van Organisatie-adviesbureaus.
3. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien en voor zover zij schriftelijk tussen Odyssee B.V. en opdrachtgever worden overeengekomen.

Artikel 2
Totstandkoming van de schriftelijke overeenkomst
De overeenkomst tussen Odyssee B.V. en de opdrachtgever komt tot stand door ondertekening door de opdrachtgever van het daartoe bestemde inschrijvings- of aanmeldingsformulier, door het door Odyssee B.V. en opdrachtgever getekende contract of door schriftelijke bevestiging van Odyssee B.V. aan de opdrachtgever van diens per e-mail of fax verzonden of telefonische aanmelding of opdracht.

Artikel 3
Annulering van een training door de opdrachtgever

1. De opdrachtgever heeft het recht deelname aan of de opdracht voor de training te annuleren per aangetekend verzonden brief.
2. Bij annulering in de periode van 5 tot en met 6 weken vóór aanvang van de training, is de opdrachtgever verplicht 50% van de overeengekomen prijs te betalen.
3. Bij annulering korter dan 5 weken vóór aanvang van de training is de opdrachtgever verplicht 100% van de overeengekomen prijs te betalen.
4. In geval de opdrachtgever dan wel na aanvang van de training deelname beëindigt of anderszins niet aan de training deelneemt, heeft de opdrachtgever geen recht tot enige terugbetaling.
5. De opdrachtgever dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer kan, in overleg, in plaats van de aangemelde deelnemer een ander persoon aan de training laten deelnemen indien deze vervanging aan Odyssee B.V. schriftelijk wordt medegedeeld vóór de aanvangsdatum van de training. Vervanging na aanvang van de training is niet meer toegestaan. Deze bepaling laat onverlet het recht van Odyssee B.V. op grond van artikel 4.
6. Van de leden 1 t/m 5 kan slechts bij schriftelijke overeenkomst tussen Odyssee B.V. en opdrachtgever worden afgeweken.
7. Voor trainingen geldt dat er een bedenktermijn van 14 dagen na ondertekening van het contract.

Annulering van een adviesopdracht
1. Annulering van een afspraak: Indien de opdrachtgever een reeds gemaakte advies-afspraak met Odyssee B.V. annuleert is Odyssee B.V. gerechtigd bij een annulering tot 2 weken vóór de afspraak 50%, tot 1 week vóór de afspraak 75% en binnen een week vóór de afspraak 100% van het voor de afspraak geldende tarief in rekening te brengen.
2. Tussentijdse beëindiging van een opdracht: Partijen kunnen de overeenkomst voortijdig eenzijdig beëindigen, indien één van hen van mening is dat de opdrachtuitvoering niet meer kan plaatshebben conform de bevestigde offerte en eventuele latere additionele opdrachtspecificaties. Dit dient gemotiveerd en schriftelijk aan de wederpartij te worden bekendgemaakt. Indien tot voortijdige beëindiging is overgegaan door de opdrachtgever, heeft Odyssee B.V. vanwege het ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies recht op compensatie, waarbij het tot dan toe gemiddelde maandelijkse declaratiebedrag als uitgangspunt wordt gehanteerd. Odyssee B.V. mag van haar bevoegdheid tot voortijdige beëindiging slechts gebruik maken als ten gevolge van feiten en omstandigheden die zich aan haar invloed onttrekken of hem niet zijn toe te rekenen,
voltooiing van de opdracht in redelijkheid niet van haar kan worden gevergd.
Odyssee B.V. behoudt daarbij aanspraak op betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden, waarbij aan de opdrachtgever onder voorbehoud de voorlopige resultaten van het tot dan toe verrichte werk ter beschikking zullen worden gesteld. Voor zover dit extra kosten met zich meebrengt, worden deze in rekening gebracht.
Ingeval één van beide partijen in staat van faillissement geraakt, surséance van betaling aanvraagt of de bedrijfsvoering staakt, heeft de andere partij het recht de opdracht zonder inachtneming van een opzegtermijn te beëindigen, een en ander onder voorbehoud van rechten.

Artikel 4
Annulering door Odyssee

Odyssee heeft het recht zonder opgave van redenen de training te annuleren of deelname van een opdrachtgever dan wel de door de opdrachtgever aangewezen deelnemer voorafgaand aan de training te weigeren. De opdrachtgever heeft dan recht op terugbetaling van het betaalde bedrag. Odyssee heeft bovendien het recht zonder schriftelijke opgave van redenen een deelnemer tijdens de training verdere deelname aan de training te ontzeggen. De opdrachtgever heeft in dat geval geen recht op terugbetaling van het betaalde bedrag.

Artikel 5
Overmacht

Als overmacht gelden alle omstandigheden die Odyssee redelijkerwijze niet heeft kunnen vermijden of waarvan Odyssee de gevolgen redelijkerwijze niet heeft kunnen verhinderen.
In geval van overmacht heeft Odyssee het recht een opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering te beëindigen, zonder dat Odyssee schadeplichtig wordt.

Artikel 6
Wijziging van de opdracht

Indien zich tijdens de uitvoering van de opdracht feiten of omstandigheden voordoen, die tot gevolg hebben dat de oorspronkelijke bereikte wilsovereenstemming over de inhoud van de opdracht dient te worden gewijzigd, dan wordt hierover tussen de opdrachtgever en Odyssee tijdig overleg gepleegd, teneinde de inhoud van de opdracht aan de gewijzigde situatie aan te passen.

Artikel 7
Het betrekken van derden bij de opdracht

Het betrekken of inschakelen van derden bij de opdrachtuitvoering door de opdrachtgever geschiedt uitsluitend in onderling overleg.

Artikel 8
Documentatie van de opdracht

Odyssee houdt op de door haar gekozen wijze documentatie van de door haar uitgevoerde opdrachten bij, mede met het oog op eventuele verantwoording achteraf. Odyssee waakt ervoor dat van de archiefstukken geen misbruik kan worden gemaakt.

Artikel 9
Vertrouwelijkheid

Odyssee is verplicht tot geheimhouding van alle informatie en gegevens van de opdrachtgever jegens derden en medewerkers van Odyssee. Odyssee zal in het kader van de opdracht alle mogelijke voorzorgsmaatregelen nemen ter bescherming van de belangen van de opdrachtgever. De opdrachtgever zal zonder overleg met Odyssee aan derden geen mededeling doen over de aanpak van Odyssee, haar werkwijze en dergelijke, dan wel de rapportage van Odyssee aan derden ter beschikking stellen.

Artikel 10
Opdrachtevaluatie

De uitvoering van de opdrachten met betrekking tot training is structureel onderworpen aan opdrachtevaluaties. Dit gebeurt zowel door Odyssee als door onafhankelijke, externe instituten.

Artikel 11
Het in dienst nemen van wederzijds personeel

Geen van de partijen mag tijdens de uitvoering van de opdracht en binnen één jaar na beëindiging van de opdracht personeel van de wederpartij in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

Artikel 12
Prijzen

1. Prijzen zijn onverbindend, tenzij opgenomen in een schriftelijke ondertekende overeenkomst zoals bedoeld in artikel 2.
2. De overeenkomst dan wel bevestiging vermeldt nadrukkelijk welke posten onder de prijs vallen.
3. Met betrekking tot de tarieven en de daarop gebaseerde kostenramingen staat in de offerte en/of het contract aangegeven, of daarin zijn begrepen de secretariaatskosten, reisuren, reis- en verblijfkosten en andere opdracht gebonden kosten, zoals de eventueel in overleg ingeschakelde derden. Voor zover de opdracht van dien aard is dat deze kosten niet zijn inbegrepen, zullen deze afzonderlijk worden berekend. Een tussentijdse verandering van het niveau van de lonen en kosten die Odyssee noodzaakt tot tariefsaanpassing of aanpassing van andere hiervoor genoemde kostenvergoedingen, zal worden doorberekend.
4. Odyssee brengt de door opdrachtgever verschuldigde vergoedingen in rekening door middel van een (voorschot)factuur.

Artikel 13
Betaling

1. De opdrachtgever dient de factuur te voldoen, overeenkomstig de in de opdrachtbevestiging dan wel de op het inschrijfformulier vermelde betalingsregeling, doch uiterlijk binnen de betalingstermijn zoals op de factuur is aangegeven, zonder korting of verrekening, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
2. Bij niet, niet-tijdige of niet volledige betaling is de opdrachtgever over het openstaande bedrag de wettelijke handelsrente verschuldigd zodra hij in gebreke is gebleven.
3. De opdrachtgever dient te betalen in de overeengekomen valuta, zonder aftrek en zonder opschorting wegens een vermeende of daadwerkelijke tekortkoming van Odyssee, onverminderd het eventuele recht op schadevergoeding aan opdrachtgever ter zake.
4. Odyssee heeft het recht deelname van de opdrachtgever, dan wel de door opdrachtgever aangewezen deelnemer aan de training te weigeren, of uitvoering van de opdracht onmiddellijk op te schorten, indien de opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.
5. Bij achterwege blijven van tijdige betaling, staat het Odyssee vrij de vordering ter incasso uit handen te geven. Alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke kosten komen dan ten laste van de opdrachtgever. Onder deze kosten zullen steeds zijn begrepen de kosten van incassobureaus alsmede de kosten en het loon van in te schakelen deurwaarders en advocaten, ook indien deze kosten de in rechte toe te wijzen proceskosten overschrijden. In ieder geval zal bij niet tijdige betaling een vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd zijn ter grootte van 15% van het verschuldigde bedrag met een minimum van € 250,-.
6. Indien ten gevolge van een annulering door de opdrachtgever, Odyssee annuleringskosten aan derden verschuldigd is (waaronder aan een door Odyssee ingehuurde accommodatie) is de opdrachtgever verplicht deze annuleringskosten te vergoeden.
7. Indien voor een training medefinanciering plaatsvindt door derden in de vorm van subsidie of door derden een bijdrage wordt verstrekt, doch deze subsidie of bijdrage uiteindelijk niet wordt verstrekt ten gevolge van een annulering door de opdrachtgever of ten gevolge van het door de opdrachtgever niet, niet tijdig of niet volledig aanleveren van benodigde subsidiegegevens aan het daarvoor toegewezen orgaan, is de opdrachtgever verplicht de gederfde subsidie of bijdrage volledig te vergoeden middels betaling van de volledige prijs van de training aan Odyssee.

Artikel 14
Auteursrecht en Intellectueel eigendom

1. Het auteursrecht op door Odyssee uitgegeven brochures, projectmateriaal en trainingsmateriaal berust bij Odyssee, tenzij een andere auteursrecht hebbende op het werk zelf is aangegeven. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Odyssee zullen door opdrachtgever geen gegevens uit gedeelten en/of uittreksels of enig materiaal worden gepubliceerd of op welke wijze dan ook vermenigvuldigd worden, op straffe van een boete van € 10.000,-.
2. Het auteursrecht op rapporten, voorstellen en andere bescheiden die voortkomen uit de werkzaamheden van Odyssee berust uitsluitend bij Odyssee.
3. Modules, modellen, technieken, instrumenten, waaronder ook software, die zijn gebruikt voor de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven het eigendom van Odyssee, tenzij anders overeengekomen. Openbaring kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van Odyssee. De opdrachtgever heeft het recht stukken te vermenigvuldigen voor gebruik in zijn eigen organisatie, voor zover passend binnen het doel van de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht, is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

Artikel 15
Aansprakelijkheid

1. Odyssee aanvaardt, uitsluitend aansprakelijkheid voor schade die een opdrachtgever of deelnemer lijdt wegens opzettelijk handelen of opzettelijk nalaten van Odyssee of haar medewerkers of wegens handelen of nalaten waarbij Odyssee of haar medewerkers grove schuld kan worden verweten.
2. Doet zich onverhoopt bij de uitvoering van de opdracht, waaronder mede begrepen is het niet, niet tijdig, niet correct of niet volledig uitvoeren daarvan, een gebeurtenis voor die tot aansprakelijkheid van Odyssee jegens opdrachtgever of een deelnemer leidt, dan is iedere aansprakelijkheid van Odyssee, ongeacht of ter zake aanspraak bestaat op uitkering uit hoofde van een door Odyssee afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering, in ieder geval beperkt tot maximaal het bedrag dat gelijk is aan de door de opdrachtgever ter zake die opdracht betaalde factuurbedrag.
3. Indien door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar van Odyssee een uitkering wordt gedaan, dan wordt dit bedrag, vermeerderd met het bedrag van het in de polis genoemde eigen risico.
4. In alle situaties geldt dat een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.
5. Odyssee is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst en schade door bedrijfsstagnatie.
6. Indien opdrachtgever de mogelijkheid heeft ter zake van het ontstaan van schade rechtstreeks zijn verzekeringsmaatschappij dan wel die van een derde aan te spreken, dan is opdrachtgever verplicht eerst zijn verzekeringsmaatschappij en/of die derde aan te spreken, alvorens opdrachtgever Odyssee aansprakelijk zal stellen.

Artikel 16
Toepasselijk recht en bevoegdheid rechter

1. Op alle uit de tussen Odyssee en opdrachtgever gesloten overeenkomsten, daaruit voortvloeiende diensten, werkzaamheden, algemene voorwaarden en geschillen, is Nederlands recht van toepassing.
2. Geschillen voortvloeiende uit overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn en die niet behoren tot de competentie van de Kantonrechter, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in de plaats van statutaire vestiging van Odyssee.