Vitaliteit TOPF!T

Informatie
  • 3 dagen
  • Training
  • Vitaliteitstraining
Informatie aanvragen

TOPF!T is een individueel leer-werktraject dat groepsgewijs, 'incompany-vorm' wordt aangeboden. Odyssee Vitaliteit heeft het TOPFIT-programma in nauwe samenwerking met een aantal prominente organisaties in Nederland ontwikkeld.

In het programma staat bewustwording en actief handelen van de oudere, meestal 55-plus medewerker, centraal. De medewerker wordt gestimuleerd om naar zijn of haar (werk)toekomst te kijken met het oog op de eigen vitaliteit, om initiatieven te nemen en de daarbij behorende concrete stappen te zetten. Er wordt dieper ingegaan op de keuzes en inzichten die hieraan bijdragen.

De training geeft concrete handvatten aan de duurzame inzetbaarheid van een 55-plus medewerker. In het trainingstraject vindt informatie-uitwisseling plaats, zelfonderzoek en training van gesprekken met de directe (werk)omgeving. De rol van de direct leidinggevende is in deze training belangrijk. De deelnemer gaat als afsluiting in gesprek met de leidinggevende en schrijft hier een reflectieverslag over.

Daarnaast wordt er gewerkt met werkopdrachten aan het begin en in de loop van het traject. Deze zetten de deelnemer op het spoor van zelfsturing en communicatie met de omgeving. De individuele werkopdrachten hebben een kernfunctie in het programma.  De deelnemer zal daarbij steeds met zijn omgeving (leidinggevende, collega’s, huisgenoten e.d.) overleggen en dit vastleggen. Er wordt gewerkt met een logboek,een handboek met werkopdrachten en literatuurverwijzing. 

Dit trainingstraject is voor groepen met een minimale grootte van 8 en maximaal 14 deelnemers. 

Dit trainingstraject is voor oudere, 55-plus medewerkers die op zoek zijn naar concrete handvatten om gezond, productief, vitaal en met duurzaam enthousiasme te (blijven) werken. De training is bedoeld voor medewerkers die ongeveer 5 à 10 jaar voor hun pensionering zijn.

De training kan op een centrale plek in Nederland worden georganiseerd of bij u op locatie worden verzorgd.

Vóór de training vullen zowel de deelnemer als de leidinggevende een vragenlijst in zodat er meer inzicht komt in zaken waarmee de deelnemer tijdens het trainingstraject concreet mee aan de slag gaat.

Dit TOPFIT-vitaliteitstraject duurt in totaal drie dagen en bestaat uit twee trainingsblokken plus een individuele opdracht. In blok 1 wordt er aandacht besteed aan alle veranderingen die zich voordoen op verschillende (externe) niveaus waarbij er een doorvertaling wordt gemaakt naar persoonlijke doelstellingen en eindigend met een persoonlijke opdracht. Blok 2, dat ongeveer 4 weken na afloop van blok 1 plaatsvindt, bestaat uit één dag waarin de persoonlijke doelstellingen worden uitgewerkt. Het traject wordt afgesloten met een reflectieverslag en na afloop wordt er een bewijs van deelname verstrekt. 

Na het TOPF!T-vitaliteitstraject kan de trainer tot een jaar (telefonisch) geconsulteerd worden voor concrete vragen die de deelnemer in de praktijk ervaart bij het uitvoeren van het geleerde.

Na deelname aan het TOPF!T programma kan de deelnemer proactief regie nemen over zijn of haar eigen leven en loopbaan; tevens bewuster omgaan met zijn of haar gezondheid en vitaliteit. Daarnaast kunnen er bewuster keuzes worden gemaakt over de kwaliteit van de (laatste)werkfase en de –privé/werk balans. De deelnemer is na het traject in staat transparant en onderbouwd het gesprek met de leidinggevende aan te gaan.

De kans op ziekteverzuim is kleiner, wordt voorkomen of wordt verkort mede doordat de deelnemer gemotiveerder aan het werk kan en zichzelf concrete doelen heeft gesteld. Er is er meer begrip gekomen voor de standpunten tussen leidinggevende, medewerker en collega’s en is er een uitstekende basis gecreëerd om in samenspraak nader vorm en inhoud te geven aan werk en functie-uitvoering.

De investering voor dit meerdaagse vitaliseringstraject bedraagt € 1.395,- per deelnemer en is vrijgesteld van BTW. Indien de training bij u op locatie wordt gegeven, worden er reiskosten berekend van ongeveer € 115,- per groep.