Medezeggenschap en vernieuwing is actueel

In het veld van de medezeggenschap bestaat veel belangstelling voor vernieuwing. Een onderzoek op initiatief van de SER brengt aan het licht wat er verandert. Duidelijk is dat het betrekken van deskundige medewerkers en OR-leden kan leiden tot effectiever overleg tussen de ondernemingsraad en de bestuurder.

Evaluatieonderzoek

Met financiële hulp van Instituut Gak voerden het Amsterdams Instituut voor Arbeidsstudies (AIAS) van de Universiteit van Amsterdam en Basis & Beleid Organisatieadviseurs een evaluatieonderzoek uit naar medezeggenschapsvernieuwing in de praktijk.

Veranderingsinitiatieven

Daarvoor is eerst een inventariserende survey uitgevoerd, waaraan 56 organisaties met veranderingsinitiatieven hebben deelgenomen. Daarna hebben we gekeken naar de praktijk van medezeggenschapsvernieuwing in dertien bedrijven. Deze praktijkvoorbeelden (of casestudies) hebben we op drie punten geëvalueerd:

  1. Verhoging van de betrokkenheid van de werkvloer en de or-achterban bij de medezeggenschap;
  2. Inclusie van flexibel werkenden (zoals tijdelijke werknemers en zzp’ers) en jongeren in de medezeggenschap;
  3. Meer effectieve invloed van medezeggenschap en betere interactie tussen bestuurder (of management) en de or;

Globaal beeld

Veel veranderingstrajecten vinden plaats in de zorg, maar ze komen in alle sectoren voor.

  • Veranderingstrajecten zijn vooral geïnitieerd door de ondernemingsraad en ook wel door de or en de bestuurder gezamenlijk. (Minder door alleen de bestuurder. HR-afdelingen worden zelden genoemd als initiatiefnemer).
  • Veranderingstrajecten beogen vaak meer doelen tegelijk. Ze gaan over het dichter op de werkvloer organiseren van medezeggenschap, effectievere belangenbehartiging van het personeel, vergroting van de zichtbaarheid van het or-werk, versnelling van besluitvormingsprocessen en vergroting van de invloed van de or.
  • In zes op de tien veranderingsinitiatieven is een doelstelling geformuleerd.
  • In zes op de tien geïmplementeerde veranderingen zijn afspraken gemaakt om het veranderingstraject in de organisatie te verankeren.

Wilt u zelf uw OR-beleid vernieuwen en uw deskundigheid als OR lid vergroten? Kijk dan ook eens hier.

 

Bron: or-net (Ingekort)